1 Abdulahi Fodio Rd, Minanata 840101, Sokoto

0802 586 5543